20/03/2019

OGC thanh toán 100% kinh phí bảo trì cho cư dân Starcity Lê Văn Lương

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2019 THÔNG CÁO BÁO CHÍ V/v OGC Thanh toán 100% kinh phí bảo trì cho cư dân Starcity Lê […]
17/10/2018

Thông báo hệ thống email OceanGroup bị hack

16/08/2018

Thông cáo báo chí – ĐHĐCĐ thường niên lần 3 năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 – LẦN 3 Sáng ngày 15/8/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã tổ chức thành […]
26/06/2018

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

22/06/2018

Tuyển nhân viên pháp chế

04/06/2018

Thông báo kết quả chào giá thanh lý xe ô tô lần 2.

01/06/2018

Thông báo kết quả chào bán thanh lý xe ô tô lần 1

25/05/2018

Thông báo chào giá công khai thanh lý tài sản

14/12/2017

Tài liệu họp Đại hội cổ đông

Chương trình nghị sự: Báo cáo bổ nhiệm Tổng Giám Đốc: Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS: Tờ trình bầu bổ sung KSV: Tờ trình […]