Thông cáo báo chí – ĐHĐCĐ thường niên lần 3 năm 2018

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Tháng Sáu 26, 2018
Thông báo hệ thống email OceanGroup bị hack
Tháng Mười 17, 2018

Thông cáo báo chí – ĐHĐCĐ thường niên lần 3 năm 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 – LẦN 3

Sáng ngày 15/8/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (lần 3), tại Tầng 5, Rạp Fafim, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Đại hội có sự tham dự của 211 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, tương ứng với 93.520.396 cổ phần, chiếm 31,17 % số cổ phần/số phiếu biểu quyết của Công ty.

Bên cạnh đó, Ocean Group có mời đại diện Công ty Luật TNHH Bross và Cộng sự, đại diện Phòng 9 – C46 Cơ quan CSĐT tham dự để đảm bảo tính chính xác và công khai.

Nội dung phát sinh trước Đại hội

Trước khi diễn ra Đại hội, ngày 10/8, OGC nhận được nội dung kiến nghị bổ sung chương trình Đại hội của Nhóm cổ đông sở hữu hơn 5% cổ phần phổ thông (trong thời gian từ 06 tháng) về việc Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của Ông Hà Trọng Nam và Bầu thêm 01 thành viên HĐQT.

Ngày 14/8/2018, OGC nhận được văn bản phúc đáp và Quyết định Cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của Cục thi hành án dân sự Tp Hà Nội đối với cổ phiếu đứng tên DNTN Hà Bảo và cá nhân ông Hà Văn Thắm tại Công ty CP Tập đoàn Đại Dương. Theo đó DNTN Hà Bảo và người đại diện của ông Hà Văn Thắm không còn quyền cổ đông tại Đại hội và các giao dịch liên quan khác; Cùng ngày, OGC cũng nhận được Công văn của DNTN đề nghị hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tuy nhiên, trên cơ sở Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, BTC Đại hội đã có văn bản phúc đáp cổ đông, theo đó, BTC không có thẩm quyền hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Đại hội đã được tiến hành với 90.781.106 cổ phiếu đồng ý với việc bổ sung nội dung miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Hà Trọng Nam và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT vào Chương trình, chiếm tỷ lệ 93,32% tổng số phiếu biểu quyết Đại hội.

Các nội dung được thông qua

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (lần 3) đã lần lượt thông qua: Tờ trình v.v xin ý kiến cổ đông về việc  tăng 01 thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019; Tờ trình v.v miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với Ông Hà Trọng Nam; Tờ trình v.v bầu thêm 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2018; Tờ trình quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017; Tờ trình phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.

Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Hà Trọng Nam với 92,1% tổng số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội; bầu ông Nguyễn Giang Nam trở thành thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 với 90,85% số phiếu biểu quyết tán thành; bầu ông Nguyễn Thành Trung – thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019, chiếm tỷ lệ  92,20 % tán thành; bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Tùng vào Ban Kiểm soát với  số phiếu biểu quyết tán thành là chiếm tỷ lệ 99,94%.

 

Năm 2018, OGC đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.393 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước và lãi ròng 188 tỷ đồng.

Comments are closed.