Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 – Lần 3

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 không đủ điều kiện tiến hành
Tháng Tư 28, 2017
Thay đổi thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ bất thường
Tháng Tám 16, 2017

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 – Lần 3

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Đại Dương trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 – Lần 2, như sau:

  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương
  • Mã chứng khoán: OGC
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Sàn giao dịch: HOSE – Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 03/4/2017
  • Thời gian Đại hội: 08:00 ngày 12/6/2017
  • Địa điểm: Fafim – số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Thành phần tham dự: cổ đông sở hữu cổ phần tại danh sách cổ đông chốt ngày 03/4/2017

Thư mời họp đã được gửi đến Quý cổ đông. Các tài liệu liên quan đến các nội dung làm việc của Đại hội được đăng tại: http://oceangroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/5263/thong-bao-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-nam-2017-lan-3.html

Trân trọng thông báo!

Comments are closed.