Thay đổi thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ bất thường

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 – Lần 3
Tháng Sáu 2, 2017
Chuyên viên Pháp chế
Tháng Tám 24, 2017

Thay đổi thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ bất thường

Kính gửi: Quý Cổ đông,

Trong ĐHĐCĐ thường niên 2017, chúng tôi có thông báo về việc dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm xin ý kiến của các Quý Cổ đông đối với nội dung bổ dung thành viên Ban kiểm soát. Sau khi xem xét tình hình thực tế, HĐQT OGC thống nhất việc thay đổi thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 vào Quý IV/2017.

Trân trọng kính báo.

Comments are closed.