Thực hiện Nghị quyết số 01/2010/QĐ – ĐHĐCĐ ngày 18/01/2010 của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương đã triển khai thành công kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 1.968.000.000.000 đồng lên 2.500.000.000.000 đồng vào tháng 2/2010. Nhằm tiếp tục thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2010 và căn cứ tình hình thị trường cũng như khả năng đáp ứng của công ty, Hội đồng quản trị đang tập trung triển khai kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán (dự kiến niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh) chậm nhất là quý II/2010 và thực hiện tăng vốn điều lệ lên 3.000.000.000.000đồng ngay trong năm 2010, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra.