Tin OceanGroup

Tháng Sáu 17, 2019

Tuyển dụng chuyên viên pháp chế

Tháng Ba 20, 2019

OGC thanh toán 100% kinh phí bảo trì cho cư dân Starcity Lê Văn Lương

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2019 THÔNG CÁO BÁO CHÍ V/v OGC Thanh toán 100% kinh phí bảo trì cho cư dân Starcity Lê […]
Tháng Mười 17, 2018

Thông báo hệ thống email OceanGroup bị hack

Tháng Sáu 26, 2018

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018