Thông tin đầu tư

Tháng Một 10, 2017

Sau kiểm toán, lợi nhuận OGC đạt gần 700 tỷ đồng

Theo Báo cáo Tài chính năm 2015 được kiểm toán, OGC chính thức hoàn thành kế hoạch SXKD cho năm 2015, cụ thể như sau: Như vậy, […]