Tin tức

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Lần 3

02/06/2017

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Đại Dương trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - Lần 2, như sau:

  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương
  • Mã chứng khoán: OGC
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông       
  • Sàn giao dịch: HOSE – Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 03/4/2017
  • Thời gian Đại hội: 08:00 ngày 12/6/2017
  • Địa điểm: Fafim - số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Thành phần tham dự: cổ đông sở hữu cổ phần tại danh sách cổ đông chốt ngày 03/4/2017

Thư mời họp đã được gửi đến Quý cổ đông. Các tài liệu liên quan đến các nội dung làm việc của Đại hội được đăng tại: http://oceangroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/5263/thong-bao-moi-hop-dai-hoi-dong-co-dong-nam-2017-lan-3.html  

Trân trọng thông báo!

Tin khác