Tin tức

Thông cáo báo chí

Với tỷ lệ cổ đông tham dự là 12,66% số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương không đủ điều kiện tiến hành.
Đọc tiếp

Tin OceanGroup

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Đại Dương trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Thông tin Đầu tư

World Bank: Việt Nam đang hội nhập sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Đọc tiếp